Idź do
Spośród ryb drapieżnych największa jest populacja szczupaka szczupak Esox lucius, spotyka się również okonia Perca fluviatilis, miętusa Lota lota, jazia Leuciscus idus rzadziej bolenia Aspius aspius i sum Silurus glanis. Wśród ryb spokojnego żeru dominuje płoć Rutilus rutilus, występuje również leszcz Abramis brama, lin Tinca tinca, krąp Blicca bjoerkna i wzdręga Scardinius erythrophthalmus.

Głównym środowiskiem życia ryb występujących w Narwi jest koryto rzeczne dzielące się na liczne odnogi. Charakteryzuje je wyraźny przepływ wody zapewniający bytowanie takich gatunków jak: jaź, szczupak, okoń, miętus, płoć i leszcz oraz rzadziej spotykane boleń, kleń Leuciscus cephalus i sum, który znajduje kryjówkę w głębokich zakolach rzeki.

Ważnym siedliskiem są również starorzecza otwarte, stale połączone z nurtem rzeki pełniącefunkcję tarlisk i miejsca wychowywania się młodych ryb takich gatunków jak krąp, leszcz, lin, okoń, płoć, szczupak i wzdręga.

Spośród ryb objętych ochroną w wodach Narwi występują: piskorz Misgurnus fossilis, śliz Barbatula barbatula, różanka Rhodeus amarus i koza Cobitis taenia