Idź do
Płazy stanowią bardzo ważny element łańcucha pokarmowego Doliny Narwi funkcjonując zarówno jako drapieżnik jak i ofiara. Dorosłe osobniki stanowią funkcję regulatora liczebności różnych grup bezkręgowców. Stanowią przy tym pokarm dla innych grup zwierząt m.in. zaskrońca, norki, wydry, ryb (głównie kijanki) i ptaków.

W Narwiańskim Parku Narodowym występuje 12 gatunków tych zwierząt z czego najliczniej żaby brunatne, zielone oraz ropucha szara Bufo bufo. Ścisłą ochroną gatunkową objęte są: traszka grzebieniasta Triturus cristatus, kumak nizinny Bombina bombina, grzebiuszka ziemna Pleobates fuscus, ropucha zielona Pseudepidalea viridis, ropucha paskówka Epidalea calamita, a także rzekotka drzewna Hyla arbolea.

W Parku pospolicie występują 2 gatunki żab zielonych – żaba jeziorkowa Pelophylax lessonae i żaba wodna Pelophylax esculentus. Można spotkać oba gatunki żab brunatnych: żabę trawną Rana temporaria i żabę moczarową Rana arvalis, której samce w okresie godowym podczas słonecznej pogody zabarwiają się na niebiesko.

Populacja gadów w Narwiańskim Parku Narodowym jest uboga, tworzą ją jedynie 3 gatunki – jaszczurka żyworodna Zootoca vivipara, jaszczurka zwinka Lacerta agilis oraz zaskroniec zwyczajny Natrix natrix. Najczęściej spotykana jest żyworódka występująca najczęściej na podmokłych łąkach i torfowiskach. Dobrze pływa i w razie niebezpieczeństwa chętnie wskakuje do wody. Jaszczurka zwinka ze względu na preferowane siedliska suche i dobrze nasłonecznione występuje w Parku rzadko, podobnie jak jedyny gatunek węża – zaskroniec, który występuje w okolicach uroczyska Rynki oraz Suraża. Zaskroniec preferuje tereny podmokłe i bagienne, doskonale pływa i nurkuje.