Idź do
Zgodnie z zaleceniami Rady Naukowej Parku został opracowany Program monitoringu i badan naukowych w NPN.
Przedstawiono w nim tematy prac naukowych oraz prac monitoringowych które winne być przeprowadzone na terenie Parku:
 • Monitoring czynników abiotycznych oddziaływujących na biotopy NPN
 • Monitoring stanu gleb;
 • Monitoring ilości i jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
 • Monitoring meteorologiczny (przez Dział monitoringu Parku);
 • Zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym NPN
 • Monitoring w nieleśnych zbiorowiskach roślinnych (w części wykonywany przez pracowników Parku),
 • Monitoring na wybranych reprezentatywnych stanowiskach wodnych zespołów fauny;
 • Sezonowa lub całoroczna dynamika zmian zachodzących w wybranych elementach biotopów NPN
 • Monitoring zjawisk fenologicznych; (w części wykonywany przez pracowników Parku),
 • Monitoring wybranych gatunków lub zespołów roślin oraz zwierząt (w części wykonywany przez pracowników Parku);
 • Monitoring efektów zabiegów ochronnych przeprowadzanych w NPN