Idź do

Lista konkursów (0)

Sortowanie:

„Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce”

Konkurs organizowany jest przez Białowieski Park Narodowy we współpracy ze wszystkimi parkami narodowymi i krajobrazowymi województwa podlaskiego oraz innymi instytucjami zajmującymi się edukacją. Adresowany jest do młodzieży klas VI - VIII szkół podstawowych województwa podlaskiego. Zgodnie z regulaminem przebiega w etapach: szkolnym, powiatowym i wojewódzkim. 

Konkurs jest objęty Honorowymi Patronatami instytucji: Kuratorium Podlaskie w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Starostwo Powiatowe w Hajnówce, NSZZ Solidarność Region Podlaski, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Biebrzański Park Narodowy, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, Suwalski Park Krajobrazowy, Narwiański Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy

Cele Konkursu: 

·        poszerzenie wiedzy ekologiczno – przyrodniczej oraz dotyczącej ochrony przyrody, zgodnych z obowiązującą podstawą programową.

·        Poszerzenie wiedzy od. form ochrony przyrody w Polsce oraz walorów przyrodniczych podlaskich parków narodowych i krajobrazowych.

·        poszerzenie wiedzy o najstarszym polskim parku narodowym.

·        poszerzenie wiedzy nt. bioróżnorodności i konieczności ochrony tego waloru.

·        uświadomienie konieczności zachowania szczególnie cennych przyrodniczo obszarów poprzez ochronę o charakterze międzynarodowym, m.in. poprzez organizację UNESCO, postawa aktywnej ochrony różnorodności biologicznej poprzez szerzenie wiedzy wśród rówieśników i akcje dot. ochrony.

Kalendarium edycja 2023/2024:

   - do 23 października 2023 r. szkoły przesyłają deklarację uczestnictwa do ośrodka koordynującego – Narwiańskiego Parku Narodowego;

- 23 listopada 2023 r. odbędzie się etap szkolny polegający na rozwiązaniu testu o tematyce ekologicznej, w każdej ze zgłoszonych do konkursu szkole

- do 6 grudnia 2023 r. szkoła przesyła protokoły z etapu szkolnego do ośrodka koordynującego: Narwiańskiego Parku Narodowego

- do 15 lutego 20214r. odbędzie się etap powiatowy w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Młynarzówka w Kurowie

- Uczestnicy zakwalifikowani do etapu finałowego są zobowiązani do przesłania pracy autorskiej w terminie do dnia 28 marca 2024 na adres Organizatora Konkursu – w postaci filmu lub prezentacji multimedialnej stanowiących: kampanię na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Puszczy Białowieskiej lub obszarów chronionych województwa podlaskiego.  

- do 28 marca 2024 r. uczestnicy zakwalifikowani do etapu finałowego zobowiązani są do przesłania pracy autorskiej do siedziby organizatora Białowieskiego Parku Narodowego

- do 16 maja 2024 r. odbędzie się etap wojewódzki w Białowieskim Parku Narodowym lub on line.

Regulamin Konkursu jest ogólnodostępny, opublikowany na stronie internetowej i Fb Białowieskiego Parku Narodowego. Udział w Konkursie jest bezpłatny.