Idź do
Wstęp Deklaracji

Narwiański Park Narodowy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://npn.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-05-21

Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

·        Część złożonych tabel posiada strukturę, której obsługa za pomocą technologii asystujących może być złożona. 

·        Część plików PDF i Excel, generowanych przez system, może nie być w pełni dostępna cyfrowo. 

·        Czytnik ekranu może nie odczytać poprawnie komunikatu o błędzie przy podaniu niepasujących do siebie haseł w trakcie rejestracji użytkownika w systemie.

Skróty klawiaturowe

Strona nie wykorzystuje dedykowanych skrótów klawiaturowych mogących wchodzić w interakcję z technologiami asystującymi.

Udogodnienia

Serwis udostępnia następujące funkcje ułatwień dostępu:

·        przełącznik wersji wysokiego kontrastu,

·        przyciski zwiększenia/pomniejszenia wielkości fontu,

·        wskaźnik fokus podczas nawigacji za pomocą klawiatury.

Oświadczenie sporządzono dnia: 25.09.2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

·        Marzenna Bielonko

·        E-mail: marzenna.bielonko@npn.pl

·        Telefon: 663 103 109

Każdy ma prawo:

·        zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

·        zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

·        wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

·        dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

·        wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

·        wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Dyrekcji Narwiańskiego Parku Narodowego

·        Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

Siedziba Dyrekcji Narwiańskiego Parku Narodowego mieści się w zabytkowym dworku pochodzącym z XIX wieku otoczonym parkiem z alejami świerkowymi i lipowymi oraz sadem.
Wejście do budynku jest po kilku schodach, bez podjazdu i wymaga pomocy osób trzecich. Potrzebna jest pomoc przy otwarciu drugiego skrzydła drzwi i przejazdu przez niewielki próg. Na parterze budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Znajduje się tu toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 
Przy budynku nie ma utwardzonych podjazdów ani miejsca parkingowego dedykowanego osobom niepełnosprawnym.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.
Nie ma ograniczeń dotyczących wstępu do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 
Park przydworski

Przed bramą z wejściem do parku znajdują się miejsca postojowe.
Na bramie wejściowej zamieszczone są informacje o Narwiańskim Parku Narodowym.
Po wejściu z lewej strony znajdują tablice informacyjne i edukacyjne. Po prawej stronie znajdują się piktogramy.
Na klombie przed budynkiem dworku umieszczony jest udźwiękowiony plan tyflograficzny oraz tablica informacyjna. 
W parku przydworskim znajdują się: aleje z pomnikami przyrody, ogródek edukacyjny, sad, dojście do przystani kajakowej, ścieżki edukacyjnej: „Kładka wśród bagien”, wieży obserwacyjnej i pola biwakowego z zadaszonymi altanami. 
Nawierzchnia alei jest żwirowa, o łagodnym nachyleniu, ale miejscami występują nierówności w postaci wystających korzeni drzew i niektóre ścieżki są kamienne.
Nie ma ograniczeń dotyczących wstępu na teren parku z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Pole biwakowe w Kurowie

·        Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

Wjazd na pole znajduje się z lewej strony od głównej bramy parku przydworskiego. Droga jest nieutwardzona.
Przed wejściem na pole biwakowe znajdują się tablice informacyjne. 
Z prawej strony jest utwardzony podjazd o łagodnym nachyleniu do budynku sanitarnego. Znajdują się tam prysznice i toalety. Jedna z toalet jest dostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową. Zamontowany jest również przewijak.
Na zewnątrz budynku zamontowany jest kran zewnętrzny z utwardzoną nawierzchnią.
Na polu biwakowym nie ma wytyczonych ścieżek.
Znajdują się tu dwie zadaszone altany z dostępem do prądu, oświetleniem, ławkami i stołami. Nawierzchnia wewnątrz altan jest nierówna i kamienista.
Jedna z altan wyposażona jest w miejsce na ognisko.
Obok altan jest wieża widokowa i ścieżka prowadząca na ścieżkę przyrodniczą „Kładka wśród bagien”.
Na polu znajdują się tablice informacyjne oraz piktogramy.
Nie ma ograniczeń dotyczących wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka”

·        Kurowo 12, 18-204 Kobylin Borzymy 

Ośrodek mieści się w odległości 800 m od siedziby Dyrekcji NPN w zabytkowym budynku zmodernizowanym w 2020 roku. Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonym miejscem parkingowym dedykowanym osobom niepełnosprawnym. 
Do budynku prowadzą schody i podjazd. Drzwi mają szerokość umożliwiającą wejście dla osób poruszających się na wózkach. 
Na parterze budynku znajduje się: informacja ze sklepem z pamiątkami, sale edukacyjne z wejściem na patio, pomieszczenia pracownicze i socjalne oraz wejście do sali ekspozycyjnej i sali konferencyjnej.
Zapewniona jest tutaj odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, bez progów i nierówności poziomów. Zostały wykorzystane oznaczenia kontrastowe do schodów oraz naklejki w alfabecie Braille’a oznaczające pomieszczenia.
Po wejściu po prawej stronie znajduje się informacja turystyczna oraz sklepik z pamiątkami. Lada jest obniżona i istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej. 
Przy informacji znajduje się tablica tyflograficzna przedstawiająca plan całego Ośrodka EP Młynarzówka.
Z lewej strony na ścianie zawieszona jest wielkoformatowa mapa dostępności Narwiańskiego Parku. Obok znajdują się toalety, w tym jedna przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową i wyposażona w przewijak. 
Nie ma ograniczeń dotyczących wstępu do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Budynek otoczony jest drzewami. Z przodu budynku jest wejście na utwardzoną ścieżkę, przy której znajdują się ławki oraz dojście na plac zabaw. Przy placu zabaw znajdują się dwie zadaszone altany.
Oprócz tego z tyłu budynku znajduje się również wejście schodami na patio, gdzie jest możliwość skorzystania z ławek i stołów i wypoczynku wśród roślin, które tworzą mini-ogródek sensoryczny. 

 
Ekspozycja Przyrodnicza 

Wejście do sali ekspozycyjnej oraz konferencyjnej odbywa się za pomocą schodów oraz windy. W części tej zapewniona jest ciągłość ciągów komunikacyjnych, bez progów, nierówności poziomów i oznaczona tabliczkami informacyjnymi. 
Zastosowane zostały oznaczenia kontrastowe do schodów oraz naklejki w alfabecie Braille’a oznaczające pomieszczenia.
Po zejściu po lewej stronie znajduje się wejście do sali ekspozycyjnej. Przed wejściem na ekspozycję znajduje się plan tyflograficzny ekspozycji.
Zwiedzanie ekspozycji możliwe jest za pomocą audioprzewodników. Przygotowana jest również broszura z pełnym opisem ekspozycji.
Nie ma ograniczeń dotyczących wstępu do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 
Udogodnienia dla osób głuchych i słabosłyszących

Treści w języku migowym

W sali konferencyjnej możliwe jest obejrzenie filmu „Historia powstania doliny Narwi” z tłumaczeniem na język migowy, który jest częścią ekspozycji przyrodniczej.
Opracowana jest broszura z tekstem opisującym poszczególne stanowiska ekspozycji.
Informacje dla osób niewidomych i słabowidzących
Aby wesprzeć osoby niewidome i słabowidzące zastosowano oznaczenia kontrastowe do schodów, słupów, oraz naklejki w alfabecie Braille’a oznaczające pomieszczenia.
Zostały zamontowane tablice informacyjne oraz plany tyflograficzne: całego budynku oraz ekspozycji przyrodniczej.
W windzie jest sygnalizacja dźwiękowa z komunikatami głosowymi informującymi o kierunku jazdy windy (góra, dół). Panel w windzie zaopatrzony jest w oznaczenia w alfabecie Braille’a.
Opracowana jest audiodeskrypcja ekspozycji przyrodniczej.

Dostępność edukacyjna:

Zwiedzanie z audioprzewodnikiem i z audiodeskrypcją.


Powiadamianie alarmowe, ewakuacja

W budynku wykonana jest dźwiękowa sygnalizacja informująca o zagrożeniach. 


Ścieżka przyrodnicza „Kładka Waniewo- Śliwno”

Od strony Waniewa znajduje się parking z wydzielonym miejscem dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 
Ścieżka prowadząca do wieży obserwacyjnej oraz drewnianej kładki ma kamienną nawierzchnię i nieduże nachylenie w stronę doliny rzeki. 
Przed wejściem na pierwszy 300 m fragment drewnianej kładki znajdują się tablice informacyjne NPN oraz plan tyflograficzny.
Wejście na kładkę wzdłuż rzeki ma podjazd dla wózków. Zapewniona jest tutaj odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych bez progów i z miejscami do wypoczynku.
Druga kładka z pływającymi pomostami łącząca dwa brzegi rzeki z Waniewa do Śliwna jest trudno dostępna dla osób niepełnosprawnością ruchową.
Na kładce znajdują się tablice edukacyjne, 2 wieże obserwacyjne oraz ławki do odpoczynku.

Od strony Śliwna dojście do kładki nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, jest żwirowe i nierówne.
Brak parkingu przed samą kładką, ale są miejsca postojowe.
Przed wejściem na kładkę z pływającymi pomostami znajdują się tablice informacyjne i edukacyjne NPN. 
Nie ma ograniczeń dotyczących wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem.