Idź do

I. PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

1. Ochrona ekosystemów wodnych oraz siedlisk awifauny i herpetofauny w Narwiańskim Parku Narodowym poprzez wykup gruntów prywatnych.”

Ochrona ekosystemów wodnych oraz siedlisk awifauny i herpetofauny w Narwiańskim Parku Narodowym poprzez wykup gruntów prywatnych.”
NFOŚiGW nr 786/2021/Wn-10/OP-WK/D

Przedsięwzięcie sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie umowy o dofinansowanie nr 786/2021/Wn-10/OP-WK/D z 07.07.2021.
Wartość inwestycji: 2 002 420,00 zł.
Wartość dofinansowania: 1 997 500,00 zł

II. PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRATRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 – 2020

1. „Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Młynarzówka”

2. „Ochrona ornitofauny obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB 200001 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów przez modernizację kładki przyrodniczej Waniewo – Śliwno”

3. "Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna”

4. „Ochrona siedlisk lądowych Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna – etap I”

III. DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU LEŚNEGO PRZEZ LASY PAŃSTWOWE

1. „Inwentaryzacja oraz badanie ekologii populacji i preferencji siedliskowych fauny motyli nocnych z grupy Macrolepidoptera w różnych siedliskach leśnych Narwiańskiego Parku Narodowego – Etap I, Etap II”.

IV. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

V. POZOSTAŁE

1. Narew – rzeka ukrytych miejsc